Memu Velli Chuchinamu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

Memu Velli Chuchinamu Song Lyrics in Telugu | TELUGU CHRISTMAS SONGS LYRICS

మేము వెళ్లిచూచినాము – స్వామి యేసుక్రీస్తును = ప్రేమ మ్రొక్కి వచ్చినాము – మా మనంబులలరగ ॥మేము॥

బేదలేము పురములోన – బీద కన్యమరియకుఁ = బేదగా సురూపుఁ దాల్చి – వెలసెఁ బశులపాకలో ॥మేము॥

జ్ఞానులమని గర్వపడక – దీనులమై నిత్యము = వాని ప్రేమ సకల ప్రజకు – మానక ప్రకటింతము ॥మేము॥

తద్దరిశనమందు మాకుఁ = బెద్ద మేలు గలిగెగా = హద్దులేని పాపమంత – రద్దుపరచబడెనుగా ॥మేము॥

మరణమెపుడొ రేపొమాపో – మరియెపుడో మన మెరుగము = త్వరగా పోయి పరమగురుని – దరిశనంబుఁ జేతము ॥మేము॥

పరిశుద్ధాత్మ జన్మ మాకు – వరముగా నొసంగెను = పరమపురము మాకు హక్కు – పంచెదాను నిరతము ॥మేము॥

మాకు సర్వగర్వమణిగి – మంచి మార్గమబ్బెను = మాకు నీ సువార్తఁ జెప్ప మక్కువెంతోఁ గలిగెను ॥మేము॥

Leave a Reply