దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడా Video Song

Telugu Christian Songs, Jesus songs tleugu

రచన: బ్ర. విజయ్ దీప్

స్వర కల్పన, గానం: యమ్ కృష్ణ మోహన్

సంగీతం: బ్ర. జేకే వర్ధన్

ప్రాణ ప్రియుడా యేసు నాధా Song Telugu https://youtu.be/JV_6JMTNsBE

నీ పాద దూళినై సంకీర్తనా స్వరమునై https://youtu.be/_AUrLvkAHmc

నీవే మార్గం నీవే సత్యం నీవే జీవం యేసయ్య https://youtu.be/nn3xwH_6C1c

Telugu Jesus Songs

Leave a Reply